skip to Main Content

מחירים, עלויות משלוח ופרטי משלוח

המחירים הנקובים בדפי המוצר כוללים מע”מ סטטוטורי ומרכיבי מחיר נוספים.

אנו מספקים רק בתוך גרמניה.

בנוסף למחירים הנקובים, אנו גובים תעריף קבוע של 6.90 אירו להזמנה למשלוח בתוך גרמניה. עלויות המשלוח ימסרו לך שוב בצורה ברורה במערכת סל הקניות ובדף ההזמנה.

אין עלויות משלוח עבור תוכן דיגיטלי (ספרים אלקטרוניים, תוכנה וכו’).

דמי המשלוח הם 6.90 יורו. דמי המשלוח בתעריף אחיד כוללים את מס הערך המוסף הקבוע בחוק. מכיוון שמע”מ מחושב על דמי המשלוח התעריפים בהתאם לסחורה הנרכשת, ניתן להפחיתו אם סחורה נרכשת בשיעורי מע”מ נמוכים יותר (למשל בעת רכישת ספרים). המשמעות היא שתעריף אחיד עבור עלויות המשלוח יכול להיות מחושב סופית רק במהלך תהליך ההזמנה. עם זאת, לא ניתן להגדיל אותו, רק להקטין לטובתך.

Back To Top