skip to Main Content

הוראה על זכות המשיכה לצרכנים לגבי מסירת תוכן דיגיטלי שאינו מועבר על גבי מנשא נתונים פיזי (כגון ספר אלקטרוני, הורדת תוכנה)

זכות משיכה

צרכן הוא כל אדם טבעי המתקשר בעסקה משפטית למטרות שאינן מסחריות או עצמאיות ברובן.

זכות משיכה

יש לך את הזכות לחזור מחוזה זה תוך ארבעה עשר יום מבלי לתת כל סיבה. תקופת הביטול היא ארבעה עשר ימים מיום כריתת החוזה. כדי לממש את זכות המשיכה שלך, עליך לספר לנו Betty BBQ Travestie & Entertainment, Bernhardstrasse 6, 79098 Freiburg im Breisgau, Webshop@betty-bbq.de . ניתן להשתמש לשם כך בטופס הביטול לדוגמה המצורף, אך אין בכך חובה. כדי לעמוד במועד הביטול, מספיק שתשלח את ההודעה בדבר מימוש זכות הביטול לפני תום תקופת הביטול.

תוצאות הביטול
אם תבטל חוזה זה, שילמנו לך את כל התשלומים שקיבלנו ממך, לרבות עלויות המשלוח (למעט העלויות הנוספות הנובעות מכך שבחרת בסוג משלוח שונה מהמשלוח הסטנדרטי הזול ביותר המוצע על ידינו יש), מיד ולכל המאוחר תוך ארבעה עשר ימים מהיום שבו קיבלנו את ההודעה על ביטול חוזה זה. לצורך החזר זה, אנו משתמשים באותו אמצעי תשלום שבו השתמשת בעסקה המקורית, אלא אם הוסכם איתך במפורש משהו אחר; בשום פנים ואופן לא תחויב בעמלות עבור החזר זה.

טופס משיכה לדוגמא

(אם ברצונך לבטל את החוזה, אנא מלא טופס זה ושלח אותו בחזרה.)
– אל Betty BBQ Travesty & Entertainment, Bernhardstrasse 6, 79098 Freiburg im Breisgau, Webshop@betty-bbq.de
– אני/אנחנו (*) מבטלים בזאת את החוזה שנכרת על ידי/נו (*) לרכישת הסחורה הבאה (*)/ מתן השירות הבא (*)
– הוזמן בתאריך (*)/התקבל בתאריך (*)
– שם הצרכנים
– כתובת הצרכן/ים
– חתימת הצרכן (רק אם ההודעה נעשית על נייר)
– תאריך
—————————————
(*) מחק מקום שאינו רלוונטי.

החרגה או פקיעת תפוגה בטרם עת של זכות המשיכה
זכות הביטול אינה חלה על חוזים לאספקת תוכן דיגיטלי שאינו מוכנה מראש ואשר להפקתם מכריע בחירה או קביעה פרטנית של הצרכן או המותאמים באופן ברור לצרכיו האישיים של הצרכן.
זכות הביטול פוקעת בטרם עת אם התחלנו לבצע את החוזה רק לאחר שנתת את הסכמתך המפורשת ובמקביל אישרת כי ידוע לך כי תאבד את זכות הביטול שלך כאשר נתחיל לקיים את החוזה. ברצוננו לציין כי אנו יכולים להתלות את כריתת החוזה בהסכמה ובאישור האמורים לעיל.

Back To Top