skip to Main Content

תנאים והגבלות כלליים עם פרטי לקוחות עבור חנות האינטרנט

1. היקף
2. הצעות ותיאורי שירות
3. תהליך הזמנה וכריתת חוזה
4. מחירים ועלויות משלוח
5. משלוח, זמינות סחורה
6. הסדרי תשלום
7. שימור בעלות
8. אחריות ואחריות
9. אחריות
10. אחסון נוסח החוזה
11. הוראות סופיות

1. היקף
1.1. על הקשר העסקי בין Betty BBQ Travestie & Entertainment, הבעלים: Fabian Baur Bernhardstrasse 6, 79098 Freiburg im Breisgau (להלן “מוכר”) לבין הלקוח (להלן “לקוח”), התנאים וההגבלות הכלליים הבאים חלים באופן בלעדי בגרסה התקפה בזמן ההזמנה.

1.2. אתה יכול להגיע לשירות הלקוחות שלנו לשאלות, תלונות ותלונות באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת Webshop@betty-bbq.de.

1.3. צרכן במשמעות של תנאים והגבלות אלו הוא כל אדם טבעי המבצע עסקה משפטית למטרה שאינה מסחרית או עצמאית ברובה (סעיף 13 BGB).

1.4. תנאים חריגים של הלקוח אינם מוכרים אלא אם המוכר מסכים במפורש לתוקפם.

2. הצעות ותיאורי שירות
הצגת המוצרים בחנות המקוונת אינה מהווה הצעה משפטית מחייבת, אלא הזמנה לביצוע הזמנה. תיאורי שירותים בקטלוגים ובאתרי המוכר אינם בעלי אופי של בטחון או ערבות.
כל המבצעים תקפים “עד גמר המלאי” אלא אם צוין אחרת במוצרים. מלבד זאת, טעויות נותרו שמורות.

3. תהליך הזמנה וכריתת חוזה
3.1. הלקוח יכול לבחור מוצרים ממגוון המוכר ללא התחייבות ולהשתמש בכפתור[in den Warenkorb] במה שנקרא עגלת קניות. בתוך עגלת הקניות, ניתן לשנות את מבחר המוצרים, למשל למחוק. לאחר מכן הלקוח יכול להשתמש בכפתור בתוך עגלת הקניות[Weiter zur Kasse] המשך להשלמת תהליך ההזמנה.

3.2. לגבי הכפתור[zahlungspflichtig bestellen] הלקוח מגיש בקשה מחייבת לרכוש את הסחורה בעגלת הקניות. לפני שליחת ההזמנה, הלקוח יכול לשנות ולצפות בנתונים בכל עת ולהשתמש בפונקציית הדפדפן “חזרה” כדי לחזור לעגלת הקניות או לבטל כליל את תהליך ההזמנה. המידע הנדרש מסומן בכוכבית (*).

3.3. לאחר מכן, המוכר שולח ללקוח אישור קבלה אוטומטי בדואר האלקטרוני, בו מופיעה שוב הזמנת הלקוח ושהלקוח יכול להדפיס באמצעות פונקציית “הדפסה” (אישור הזמנה). אישור הקבלה האוטומטי רק מעיד על קבלת הזמנת הלקוח אצל המוכר ואינו מהווה הסכמה לבקשה. חוזה הרכישה נכרת רק כאשר המוכר שולח או מוסר ללקוח את המוצר שהוזמן תוך יומיים או אישר את המשלוח ללקוח תוך יומיים באמצעות דואר אלקטרוני שני, אישור הזמנה מפורש או שליחת החשבונית.

3.4. אם המוכר מאפשר תשלום מראש, החוזה נסגר עם מסירת פרטי הבנק ובקשת התשלום. במידה והתשלום לא התקבל למוכר תוך 14 ימים קלנדריים לאחר שליחת אישור ההזמנה, גם לאחר בקשה מחודשת, חוזר המוכר מהחוזה וכתוצאה מכך ההזמנה אינה תקפה והמוכר אינו חייב לִמְסוֹר. לאחר מכן הושלמה ההזמנה עבור הקונה והמוכר ללא השלכות נוספות. הזמנה של הפריט במקרה של תשלום מראש נעשית לפיכך למשך 7 ימים קלנדריים לכל היותר.

4. מחירים ועלויות משלוח
4.1. כל המחירים הנקובים באתר האינטרנט של המוכר כוללים את מס המכירה הקבוע בחוק.

4.2. בנוסף למחירים הנקובים, המוכר גובה דמי משלוח עבור המשלוח. עלויות המשלוח ימסרו בבירור לקונה בדף מידע נפרד וכחלק מתהליך ההזמנה.

5. משלוח, זמינות סחורה
5.1. במידה וסוכם תשלום מראש, המסירה תתבצע לאחר קבלת סכום החשבונית.

5.2. אם אספקת הסחורה נכשלה באשמת הקונה למרות שלושה ניסיונות מסירה, המוכר יכול לחזור בו מהחוזה. כל תשלום שבוצע יוחזר ללקוח באופן מיידי.

5.3. במידה והמוצר שהוזמן אינו זמין בגלל שלא סופק למוכר מוצר זה על ידי הספק שלו שלא באשמתו, המוכר יכול לחזור בו מהחוזה. במקרה זה, המוכר יודיע ללקוח באופן מיידי ובמידת הצורך יציע אספקת מוצר מקביל. במידה ולא קיים מוצר מקביל או שהלקוח אינו מעוניין שיסופק מוצר מקביל, המוכר ישיב מיד ללקוח כל תמורה שכבר שולמה.

5.4. הלקוחות מקבלים מידע על זמני אספקה ומגבלות משלוח (למשל הגבלת משלוחים למדינות מסוימות) בדף מידע נפרד או בתוך תיאור המוצר המתאים.

6. הסדרי תשלום
6.1. הלקוח יכול לבחור מבין אמצעי התשלום הזמינים במסגרת ולפני השלמת תהליך ההזמנה. הלקוחות מתעדכנים על אמצעי התשלום הזמינים בדף מידע נפרד.

6.2. במידה ומתאפשר תשלום באמצעות חשבונית, יש לבצע את התשלום תוך 14 ימים מיום קבלת הסחורה והחשבונית. עבור כל שאר אמצעי התשלום, התשלום חייב להתבצע מראש ללא ניכוי.

6.3. אם ספקי צד שלישי הוזמנו לעבד תשלומים, למשל Paypal. התנאים וההגבלות הכלליים שלהם חלים.

6.4. אם מועד התשלום נקבע על פי לוח השנה, הלקוח כבר במחדל בהחמצת המועד. במקרה זה, על הלקוח לשלם את ריבית הפיגורים הקבועה בחוק.

6.5. חובת הלקוח לשלם ריבית בגין פיגורים אינה שוללת קביעת נזק נוסף מצד המוכר.

6.6. ללקוח יש זכות קיזוז רק אם תביעותיו הנגדיות הוכחו כדין או הוכרו על ידי המוכר. הלקוח יכול לממש זכות שימור רק אם התביעות נובעות מאותו קשר חוזי.

7. שימור בעלות
הסחורה שנמסרה נשארת בבעלות המוכר עד לביצוע התשלום המלא.

8. אחריות ואחריות
8.1. האחריות נקבעת על פי התקנות החוקיות.

8.2. ערבות קיימת לסחורה שנמסרה על ידי המוכר רק אם זו ניתנה במפורש. הלקוחות יקבלו מידע על תנאי האחריות לפני תחילת תהליך ההזמנה.

9. אחריות
9.1. ההחרגות וההגבלות של האחריות שלהלן חלות על אחריות המוכר לנזקים, על אף שאר דרישות הזכאות החוקיות.

9.2. המוכר אחראי ללא הגבלה אם סיבת הנזק מבוססת על כוונה או רשלנות חמורה.

9.3. יתרה מכך, המוכר אחראי להפרת התחייבויות מהותיות במעט רשלנות, אשר הפרתן מסכנת את השגת מטרת החוזה, או להפרת התחייבויות אשר קיום החוזה מאפשר מלכתחילה את ביצועו התקין של החוזה. שעל קיום זה מסתמך הלקוח באופן קבוע. אולם במקרה זה, המוכר אחראי רק לנזק הצפוי, האופייני לחוזה. המוכר אינו אחראי להפרה רשלנית קלה של התחייבויות מלבד אלו המפורטות במשפטים הקודמים.

9.4. מגבלות האחריות הנ”ל אינן חלות במקרה של פגיעה בחיים, בגפיים או בבריאות, על פגם לאחר קבלת אחריות על איכות המוצר ועל פגמים שהוסתרו במרמה. האחריות על פי חוק אחריות המוצר לא מושפעת.

9.5. ככל שאחריות המוכר חריגה או מוגבלת, הדבר חל גם על אחריותם האישית של עובדים, נציגים ושלוחים.

10. אחסון נוסח החוזה
10.1. הלקוח יכול להדפיס את נוסח החוזה לפני הגשת ההזמנה למוכר באמצעות פונקציית ההדפסה של הדפדפן שלו בשלב האחרון של ההזמנה.

10.2. כמו כן, המוכר שולח ללקוח אישור הזמנה עם כל נתוני ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו. עם אישור ההזמנה, אך לא יאוחר ממועד אספקת הסחורה, מקבל הלקוח גם עותק מהתקנון הכללי בצירוף מדיניות הביטולים ומידע על עלויות משלוח וכן תנאי משלוח ותשלום. אם נרשמת בחנות שלנו, תוכל לראות את ההזמנות שביצעת באזור הפרופיל שלך. בנוסף, אנו שומרים את נוסח החוזה, אך לא מנגישים אותו באינטרנט.

11. הוראות סופיות
11.1. מקום השיפוט ומקום הביצוע הוא משרדו הרשום של המוכר אם הלקוח הוא סוחר, ישות משפטית לפי המשפט הציבורי או קרן מיוחדת לפי הדין הציבורי.

11.2. שפת החוזה היא גרמנית.

11.3. פלטפורמה של הנציבות האירופית ליישוב סכסוכים מקוונים (OS) לצרכנים: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . איננו מוכנים ולא מחויבים להשתתף בהליך יישוב סכסוכים בפני ועדת בוררות צרכנית.

Back To Top